print deze pagina

Toelichting zelftest

In 2000 is dit screeningsinstrument, de Mood Disorder Questionnaire (MDQ) ten behoeve van de diagnostiek van bipolaire spectrumstoornissen gepresenteerd. Het betreft een zelf in te vullen vragenlijst die snel en een indicatie geeft. De MDQ-NL is de vertaalde versie.

Bij vraag A gaat het om dertien ja/nee items die allemaal betrekking hebben op symptomen van een (hypo)manie.
Bij vraag B gaat het over het tegelijk voorkomen van deze symptomen/verschijnselen en vraag C betreft het functioneren: in welke mate hebben de eerder genoemde symptomen/verschijnselen geleid tot disfunctioneren. Hierop zijn vier antwoorden mogelijk: geen, enige, aanzienlijke en ernstige beperkingen.

Deze lijst is getest bij een groep van 198 patiënten afkomstig van vijf poliklinieken voor stemmingsstoornissen. Deze patiënten kregen naast een MDQ ook nog een diagnostisch onderzoek. Hieruit bleek dat als bij A 7 vragen met ‘ja’ zij n beantwoord, vraag B een ‘ja’ scoort, en een bevestiging van ‘aanzienlijke problemen’ bij vraag C, dat de kans dat je lijdt aan een bipolaire stoornis ongeveer 70 % is. 90 % van de mensen die lijden aan een bipolaire stoornis kunnen met de lijst worden opgespoord. Voorwaarde was wel dat deze lijst werd gebruikt bij patiënten die bij een polikliniek voor stemmingsstoornissen in behandeling waren.

Er van uitgaand dat de MDQ ook gebruikt zal worden bij patiënten die juist geen echte manieën in hun voorgeschiedenis hebben doorgemaakt, is de score van vraag C erg afhankelijk van het eigen oordeel van een patiënt. Juist bij mensen met acceptatieproblemen zie je nog wel dat de eigen inschatting van problemen niet geheel overeen komt met die van bijvoorbeeld een betrokkene. In die gevallen is er dus ten onrechte sprake van een negatieve uitslag van de MDQ-NL. Raadpleeg je huisarts voor een doorverwijzing.

Doe de test op papier

Doe de test online op www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl