print deze pagina

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.

Lareb voert voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de geneesmiddelenbewaking (verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen door medische beroepsbeoefenaren en patiënten), zoals vermeld in de toelichting op de Geneesmiddelenwet. De analyse van meldingen leidt tot het signaleren van nieuwe kennis van bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

De signaleringen over bijwerkingen rapporteert Lareb aan het CBG. Deze informatie ondersteunt het College in zijn besluitvorming met betrekking tot haar taak in de geneesmiddelenbewaking in Nederland en Europa. Naast het College informeert Lareb indien relevant ook het Ministerie van VWS, het RIVM, de IGZ, de NVWA, de beroepsgroepen en uiteraard het algemeen publiek over haar bevindingen. Ook naar aanleiding van actualiteiten en op verzoek maakt Lareb analyses en overzichten indien zij van mening is dat dit bijdraagt aan de voorlichting en duiding van risico’s van geneesmiddelen en vaccins.

Lareb volgt van vooraf gedefinieerde geneesmiddelen, vaccins of patiëntengroepen het optreden van bijwerkingen ook actief met Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten worden vanaf de start van het gebruik van een geneesmiddel gevraagd naar het optreden van bijwerkingen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de frequentie, aard en het beloop van bijwerkingen.

De Teratologie Informatie Service (TIS) van Lareb is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en lactatieperiode (borstvoeding).

Lareb is een onafhankelijke stichting en wordt voor haar taken gefinancierd door het CBG en het Ministerie van VWS.